Former Students

See "Doctors" for Doctral Alumni

Master's degree

1994 Satoru Emura(MEIP)

          Takashi Oishi(MEIP)

1995 Takafumi Suzuki(MEIP)

          Hiroshi Hoshino(MEIP)

1996 Katsuyuki Takahashi (MEIP)

          Ken Tamayama(MEIP)

1997 Shinsuke Suzuki (MEIP)

          Satoshi Takano(MEIP)

1998 Yutaka Kunita (MEIP)

          Akiko Goto (MEIP)

          Yoichi Miyawaki (MEIP)

1999 Kingo Koyama (MEIP)

          Hirotaka Takahashi (MEIP)

          Ryusuke Hayashi (MEIP)

2000 Satoshi Saga (MEIP)

          Tatsuhiro Tuchida (MEIP)

          Takuya Nojima (MEIP)

          Akitake Mituhasi (MEIP)

2001 Hiroyuki Kajimoto (MEIP)

          Tafumi Kawane (MEIP)

          Kazunori Kuroiwa (MEIP)

          Toshiyuki Takahei (MEIP)

          Nicolas Dufer (MEIP) 

2002 Yoshitaka Zaitsu (MEIP)

          Takashi Nakagawa (MEIP)

          Yoshikuni Nomura (IIS)

          Junji Watanabe (MEIP)

2003 Takayuki Iwamoto (IPC)

          Kazuto Kamiyama (IPC)

          Junya Hayashi (IPC)

          Takeshi Miki (IIS)

2004 Yoshiaki Asahara (IPC)

          Takahiro Itagaki (IPC)

          Kazutoshi Obana (IPC)

          Hiroaki Takahashi (IPC)

          Atsuyuki Muramoto (IPC)

          Nadji Cherief (IPC) - thesis: Design and Evaluation of an IPT-Based Cockpit for Telexistence

2005 Yusuke Suzuki (IPC)

          Shuhei Nakagawara (IPC)

          Masashi Nakatani (IPC)

          Michihiko Yoden (IPC)

2006 Daisuke Akaho (IPC)

          Takayuki Uchida (IPC)

          Kei Sakabe (IPC)

          Kiyohiro Sogen (IPC)

          Seiichiro Hayashi (IPC)

          Jun Yamamoto (IPC)

2007 Yusuke Ueda (IPC)

          Ryo Shinohara (IPC)

          Kouta Minamizawa (IPC)

2008 Masatsugu Shinmeimae (IPC)

          Nobuaki Kato (IPC)

          Shinobu Kuroki (IPC)

          Katsunari Sato (IPC)

          Hisashi Nagayasu (IPC)

          Masami Mishiro (IPC)

          Jun Yamazaki (IPC)

          Takumi Yoshida (IPC)

2009 Shuji Komeiji (IPC)

          Kensei Jo (IPC)

          Hideki Tsuboi (IPC)

2010 Kyohei Kikuta (IPC)

          Sho Kamuro (IPC)

          Mari Tatezono (IPC)

          Kentaro Doba (IPC)

2011 Keisuke Takeshita (IPC)

          Yuki Hirobe (IPC)

2012 Yuki Imamura (KMD)

          Tadatoshi Kurogi (KMD)

          Keitaro Shimizu (KMD)

2013 Yuta Takeuchi (KMD)

          Kyo Hirota (KMD)

2014 Yuta Ueda (KMD)

          Saki Uchida (KMD)

          Yeoni Chang (KMD)

          Nobuhisa Hanamitsu (KMD)

          Kenta Watashima (KMD)

2015 Yusuke Mizushina (KMD)

          Karin Iwazaki (KMD)

          MHD Yamen Saraiji (KMD)

2018 Yuki Tajima (CSE)

          Kyosuke Yamazaki (CSE)

2019 Ikumi Naka (CSE)

2020 Junkai Fu (CSE)

 

Bachelor's degree

1995 Hidenori Awaya

          Kentaro Itoh

          Yasutaka Sakon

          Kenji Tanaka

          Takaharu Morohashi

1996 Makoto Kondo

          Masahiko Okumura

          Kazue Kobayashi

          Masaaki Koyanagi

          Hiroki Yokoyama

1997 Ryosuke Iida

          Fumihito Endo

          Toshitomo Ohba

          Akane Okuto

1998 Hideki Ookawara

          Kenichi Kurata

          Tomoaki Daigi

          Akira Takamisawa

          Satoru Hayano

1999 Tsuyoshi Inoue

          Eijun Urasaki

          Takato Iizuka

2000 Hirohumi Suzuki

          Tomoaki Kokita

          Naoko Ogawa

          Takeshi Kubota

          Atsushi Sakuma

          Atsushi Sumida

          Hitoshi Hattori

2001 Hiroyuki Kakishima

          Kakuta Yousuke

          Kazuto Kamiyama

          Shintaro Saito

          Takuro Hayashida

          Seiichiro Yano

2002 Yoshiro Imai

          Kazutoshi Obana

          Daijiro Koga

          Keita Sugawara

          Hiroaki Takahashi

          Daisuke Takeuchi

2003 Yoshio Ugai

          Takashi Sato

          Takayuki Hoshi

2004 Kei Sakabe

          Takayuki Uchida

          Takashi Komai

          Norihisa Sakamoto

          Kiyohiro Sogen

2005 Takahito Ito

          Chigusa

          Nakayama

2006 Miyuki Tsuchiya

          Kouichi Toujou

          Takeshi Morooka

2007 Kensei Jo

          Tomohide Nagai

          Takahiro Noda

2008 Keiichiro Otani

          Sho Kamuro

          Kazuhito Tanaka

2009 Masafumi Takahashi

          Kohei Hitoshi

          Yasuhiro Mochida

          Chihiro Watanabe

*MEIP: Department of Mathematical Engineering and Information Physics, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo                  

*IPC: Department of Information Physics and Computing, Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo              

*IIS:  Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo    

*KMD: Graduate School of Media Design, Keio University         

*CSE: Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo